Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 30.01.2024 er no publisert

Første soknerådsmøte i Askvoll i 2024 vart avvikla i samband med prostebesøk og avvikling av kyrkjefagdag for tilsette og nytt sokneråd. Sa...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 12.12.2023 er no publisert

Askvoll sokneråd sitt siste møte i 2023 er avheldt i dag. I hovudsak var det oppnemning av underutval og fagutval for kommande fire år so...

Les meir

Konstituerande møte i påtroppande sokneråd

Konstituerande møte i nyvalte Askvoll sokneråd vart avholdt 18. oktober. Leiar og nestleiar for kommande år vart valt, og desse er henhol...

Les meir

Her er nye Askvoll sokneråd

Valstyret i Askvoll sokn var samla til telling og kandidatkåring etter kvart som vallokala stengte måndag kveld. Rundt kl. 23.30 var result...

Les meir

Betydeleg auke i talet forhåndsstemmer i Askvoll

I dag vart tal for oppslutningen rundt digitale forhåndsstemmer på soknenivå gjort kjent. For Askvoll sin del er det betydeleg auke i tal...

Les meir

Vi søkjer kyrkjelydspedagog

Stillinga som kyrkjelydspedagog i Askvoll i inntil 50% stilling er no ledig. Sjå fullstendig utlysing her. Søknadsfrist 1. oktober.

Les meir

Tilbodskonkurranse på graving

Askvoll sokneråd ønskjer no tilbod på 3-årig kontrakt på graving av graver på dei åtte gravplassane i kommunen frå 1. september. Tilbodsf...

Les meir

Snart startar nytt konfirmantår

I slutten av august startar dei første presentasjonsgudstenestene for dei nye konfirmantane. Onsdag 6. september vert første samlinga. Leis...

Les meir

Farvel til Kjell Olav og Guri

Pinsedag var det høgtidsgudsteneste i Askvoll kyrkje, og kyrkjelyden skulle ta farvel med sokneprest Kjell Olav og kyrkjelydspedagog Guri. ...

Les meir

Tider og stader for førehandsstemming og valtinget for kyrkjevalet 2023

Valstyret i Askvoll sokn har no fastsett tider og stader for førehandsstemming og valtinget for kyrkjevalet i Askvoll. Korleis du går fram ...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd 15. mai er no publisert. Her vart mellom anna vedteke offerliste, tilbakemelding til biskopen etter v...

Les meir

Kunngjering av valliste og supplerande nominasjon

Ved val til sokneråd i Askvoll sokn er det ei godkjend valliste: Nominasjonskomiteens liste. Valet gjennomførast som fleirtalsval. D...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Askvoll sokneråd hadde møte 2. mai. Her vart årsrekneskap og årsmelding 2022 vedteke, og kandidatliste til soknerådsvalet 2023 godkjent. So...

Les meir

Nominasjonskomitéen sitt listeforslag er levert

Soknerådet sin nominasjonskomité har no levert sitt listeforslag på kandidatar til soknerådsvalet 2023. Her kan du sjå kandidatane.

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Soknerådet hadde møte 13. mars. Her valte rådet løysing for rullestoltilkomst til Holmedal kyrkje. I tillegg var to ikkje offentlege sake...

Les meir

Soknet må spare pengar - kle deg godt når du skal til kyrkje

Soknerådet vedtok i januarmøtet å utarbeide ei innsparingspakke for driftskostnadane i 2023 og framover for å få eit budsjett i balanse.  ...

Les meir

Soknepreststillinga i Askvoll er no lyst ut

Stillinga som sokneprest i Sunnfjord prosti med Askvoll sokn som tenestestad, er no lyst ut. Søknadsfristen er 26.februar. Vi håpar på gode...

Les meir

Rehabiliteringa av Holmedal kyrkje er endeleg i gang

Det er gledeleg å kunne melde at det sårt etterlengta rehabiliteringsarbeidet på Holmedal kyrkje omsider er i gang. Denne veka er det reist...

Les meir

Soknerådsvalet 2023 - krav til listeforslag

Nominasjonskomitéen i soknet set opp eit forslag til valliste til soknerådsvalet 2023. Forslag på kandidatar til soknerådet kan meldast til...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Årets første møte i Askvoll sokneråd er no gjennomført. Viktigste sak her var kutt i driftsutgifter for å få vedteke eit budsjett i balan...

Les meir

«Straumsjokk» for soknet

I det siste har ein hørt mykje om store budsjettoverskridelser for kyrkjene p.g.a. høge straumprisar. Askvoll sokn fekk straumrekning på ...

Les meir

TID FOR TRU Trusopplæring i kyrkjelyden

Fire måndags-kveldar frå januar til april vert det ein serie samlingar i Kvammen kapell. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande te...

Les meir

Ny gudstenestetid i Bulandet

Det er innført ny gudstenestetid i Bulandet. Soknerådet har vedteke at ein ønskjer gudstenestestart kl. 10.15 i Bulandet for føremiddagsg...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå årets siste møte i Askvoll sokneråd er no publisert. Av saker denne dagen var rådgivande avstemming på ny biskop i Bjørgvin...

Les meir

Julekonsert med Førde kyrkjekor i Kvammen kapell, onsdag 14. desember kl. 19.00

Onsdag 14. desember klokka 19.00 kjem Førde kyrkjekor og syng for oss og saman med oss, i kapellet. Det vert høve til  gje ei gåve til Kv...

Les meir

Julekonsert i Askvoll kyrkje torsdag 8. desember kl. 19.00

Velkommen til julekonsert i Askvoll kyrkje torsdag 8. desember kl. 19.00. Her blir det flotte musikkinnslag frå mange lokale artistar,...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 01.11.2022 er no publisert. Viktigste sak der, var at ein no har intensjonsvedtak for å arbeide f...

Les meir

Lys vaken fredag 4. november kl. 20.00

Alle er velkomne til ei stemningsfull gudsteneste i samband med Lys vaken  Askvoll kyrkje fredag 4. november kl. 20.00. Lys vake...

Les meir

Protokoll frå skriftleg møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Med kopletterte tal for kommande investeringsbehov, vart det vedteke komplettert førebels budsjett- 2023 og økonomiplanvedtak 2024-2026. Sa...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 20. september er no publisert. I møtet vart budsjettforslag for 2023 og økonomiplan 2024-2026 vedte...

Les meir

Velkomen til kurs-samling 3: Inviterande kyrkje mandag 22. august kl. 16.30 - 19.00

Hugsar du undersøkjinga som kyrkja hadde gåande i februar?  Det var for å førebu det opne kurset "Inviterande kyrkje", som starta i slutt...

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Askvoll sokneråd hadde sitt første møte etter sommaren 18. august 2022. Her vart det mellom anna vedteke ein heilskapleg plan for instrum...

Les meir

Olsok-gudsteneste på Ripeneset

Fredag 29. juli kl. 19.00

Les meir

Tilbodsinnhenting - rehabilitering av Holmedal kyrkje. Utsett tilbodsfrist

Askvoll sokn inviterer til anbodskonkurranse for restaurering av Holmedal kyrkje. Kyrkja er ei langkyrkje i tre frå 1868 og treng omfattand...

Les meir

Bergen Domkor i Askvoll kyrkje

Velkommen til kyrkjekonsert med Bergen Domkor lørdag 18. juni kl. 14.00.

Les meir

Protokoll frå møte i Askvoll sokneråd er no publisert

Askvoll sokneråd hadde møte 16. juni, der ein mellom anna vedtok vidare framdrift for rehabiliteringsprosjektet for Holmedal kyrkje og besl...

Les meir

Bispevisitas i Askvoll 23.-26. mai

Alle er velkomne til visitasgudsteneste ved biskop Halvor Nordhaug torsdag 26. mai kl. 14.00. Mange medverkar, m.a. Askvoll kyrkjekor. Vi...

Les meir

Avstengt anleggsområde ved Vilnes kyrkje

Etter forsinkelser på nesten eit år pga. manglande finansiering i prosjektet, er ein omsider i gang med anleggsarbeidet med å få sett ned v...

Les meir

Temakveld: Ny i Askvoll

Torsdag 28.4 er alle velkomen til open temakveld i Askvoll kyrkje. Arrangementet tek til med liturgisk bøn for Ukraina kl 1700, før det v...

Les meir

Møte i Askvoll sokneråd 26.04.2022

Protokollen frå møte i Askvoll sokneråd 26.04.2022 er no publisert på våre heimesider. Møtet var mest som eit samrådingsmøte å rekne, då ei...

Les meir

Flygelet på plass i Askvoll kyrkje

Les meir

Kyrkjebladet kjem no

Kyrkjebladet sitt påskenummer er i desse dagar på veg ut i postkassane. Riktig god påske til dykk alle.  

Les meir

Velkommen til kyrkje i påska

Her er påska sine gudstenester.  Merk at her dessverre var komt feil klokkeslett i påskeannonsa på baksida av kyrkjebladet for Vilnes og ...

Les meir

Velkommen til påskenatt i Holmedal kyrkje

Vi ønskjer velkommen til ei stemningsfull påskenattsgudsteneste i Holmedal kyrkje påskeaftan kl. 22.00 ved Kjell Olav og Sabina.  Kyrkja ...

Les meir

Møte i Askvoll sokneråd 05.04.2022

Møteprotokollen frå Askvoll sokneråd 05.04.2022 er no publisert. I møtet vart det mellom anna vedteke at ein no kjøpar inn eit brukt flyg...

Les meir

Kirkerottene kjem til Askvoll kyrkje i kveld - torsdag 31. mars kl. 18.00

Ein dag oppdagar Vesle og Fredo at det har kome et anna dyr til kyrkja. Det er Lea Mus. Ho er ein morsom museunge som er høgt og  lågt og o...

Les meir

Pizza- og spelekveld

I høve kyrkjedagane vil kyrkjelydsutvalet i Bulandet og Værlandet skipe til pizza- og spelekveld for ungdomsskulen onsdag 30. mars i Fiskar...

Les meir

Velkommen til songkveld i Kvammen kapell tysdag 29. mars kl. 19.00

Les meir

Askvoll kyrkje søndag 27. mars kl. 17.45

Ungdomshelg og temagudsteneste søndag 27. mars kl. 17.45 i Askvoll kyrkje.Søndag 27. mars kl. 17.45 vert det temagudsteneste i Askvoll kyrk...

Les meir

Kyrkjesafari og natursti på Vilnes søndag 27. mars

Velkommen til kyrkjesafari og natursti på Vilnes søndag føremiddag ved Guri Høstaker Nordheim i samarbeid med Barnas turlag.

Les meir

Snart startar Kyrkjedagane i Askvoll

Kyrkjedagane i Askvoll startar opp onsdag 23.mars. Endeleg får vi i kyrkja i Askvoll starta opp med nyskapinga "Kyrkjedagane i Askvoll". ...

Les meir

Kyrkjerottene er på plass i Askvoll kyrkje torsdag 31. mars kl. 18.00.

Ein dag oppdagar Vesle og Frodo at det har kome et anna dyr til kyrkja. . Det er Lea Mus. Ho er ein morsom museunge som er høgt og  lågt og...

Les meir

Inviterande kyrkje

Velkommen på kurs!  Mange takka «ja!» til å smake verdens beste vaflar då vi hadde stand. Mange svarte også på spørsmåla som kyrk...

Les meir

Tilbake til ein normal kvardag

Frå 12. februar har regjeringa kunngjort avvikling av dei aller fleste bestemmelser i koronaforskriften. For kyrkja er det ikkje lenger nok...

Les meir

Spørjeundersøkinga om kva ein ynskjer av tilbod frå Askvoll kyrkje

Vi minner om siste frist i dag 7.februar på å svare på spørjeundersøkinga for kurset "Inviterande kyrkje".  

Les meir

Inviterande kyrkje

Kyrkjelyden vår ber om innspel frå sambygdingane. Har du smakt vaffelen som fleire år på rad har vorte kåra til verdas beste vaffel av Sjøm...

Les meir

Betydelege lettelser i koronatiltaka

Regjeringa har i kveld lagt fram fleire nye lettelser i gjeldande koronatiltak. Lettelsene trer i kraft allereide frå i kveld kl. 23.00 ...

Les meir

Soknerådsmøte 25. januar

Askvoll sokneråd hadde årets første møte 25. januar

Les meir

Lettelser i koronarestriksjonane

Med verknad frå midnatt natt til 14. januar er det innført enkelte lettelser i koronarestriksjonane, som det gjekk fram av regjeringa si pr...

Les meir

Vi ønskjer deg velkommen til kyrkje i jula

Som kjent går vi nok ein gong ei jul i møte med omfattande smitteverntiltak for ei trygg gjennomføring. Vi ser oss nødt til mellom anna å h...

Les meir

Dei nye smitteverntiltaka og aktiviteten i kyrkjene

Natt til onsdag 15. desember trer det i kraft innskjerpa smittevernreglar etter dei nye tiltaka som vart innført sist veke. I likhet med sa...

Les meir

Kva betyr dei nye smitteverntiltaka for kyrkja?

Som kjent har regjeringa innført nye tiltak som skal bremse den siste tida sin aukande smitte. Dette vil sjølvsagt også påverke kyrkja. Ti...

Les meir

Nasjonale anbefalingar om smittevern

Regjeringa har kunngjort nye nasjonale anbefalingar om smittevern. Dette skuldast særleg omikron-varianten av koronaviruset.  I ei tid de...

Les meir

Soknerådsmøte 30. november 2021

Askvoll sokneråd hadde årets siste møte 30. november. 

Les meir

Ope kapell i Kvammen

Alle er velkomne til ope kapell måndag 22.11 frå kl 19. I samband med dei siste dagars hendingar, vert det lagt til rette for at alle ...

Les meir

Konfirmantane møtte «Farmen-presten»

Onsdag 20. oktober fekk konfirmantane i Askvoll og Fjaler møte Saman-teamet med Thor Haavik, betre kjent som «Farmen-presten», i spissen. ...

Les meir

Nytt kyrkjeblad er publisert

Nytt kyrkjeblad er publisert på våre heimesider.

Les meir

Smittevernrettleiaren vert avvikla laurdag 25. september klokken 16.00

Samfunnet går mot ei gjenåpning. Regjeringa har i dag kunngjort tidspunktet for dette. Frå laurdag 25. september klokka 16.00 vert alle r...

Les meir

Soknerådsmøte 21. september 2021

Soknerådet hadde haustens første møte 21. september 2021. Møtet var innhaldsrikt etter ein lengre pause.

Les meir

Kirkerottene kjem på torsdag!

Hugs å melde deg på!

Les meir

Organiststillinga i Askvoll lysast ut på nytt

Og denne gangen omfattar stillinga også eit spennande 3-årig musikkdiakonalt prosjekt knytt til Askvollheimen.

Les meir

Koronasituasjonen - trinn 3 i gjenopninga

Nye lettelsar i restriksjonane siste dagane opnar for større forsamlingar. For kyrkjene i Askvoll har dette i praksis ingen konsekvensar....

Les meir

Vigsling av utvida del av Askvoll kyrkjegard

Søndag 30. mai vart den utvida delen av Askvoll kyrkjegard vigsla av prosten i Sunnfjord, Knut Magne Nesse.

Les meir

Nye lettelsar i nasjonale smitteverntiltak

Frå og med 27. mai vert det innført lettelsar i dei nasjonale smitteverntiltaka. Smittevernrettleiaren for Den norske kyrkja er oppdatert m...

Les meir

Soknemøte og vigsling av utvida kyrkjegard 30. mai

Etter gudstenesta i Askvoll kyrkje søndag 30. mai kl 11:00 skal prosten i Sunnfjord vigsle dei nye gravfelta på kyrkjegarden i Askvoll. Ett...

Les meir

Nye reglar i samband med utlån og utleige av kyrkjene i Askvoll

Soknerådet vedtok i mars utlåns- og utleigereglement for kyrkjene i kommunen. Dels skuldast dette behov for klarere retningslinjer i samban...

Les meir

Soknerådsmøte 11.05.2021

Askvoll sokneråd hadde møte 11. mai. Her kan du lese protokollen.

Les meir

Soknerådsmøte 30.03.2021

Årets andre møte i Askvoll sokneråd vart gjennomført 30. mars som videomøte. Her kan du sjå protokollen.

Les meir

Nye nasjonale tiltak i høve korona

Regjeringa la tysdag 23. mars fram endringar i tilrådingar og regelverk for nasjonalt tiltaksnivå med verknad frå torsdag 25. mars kl. 00:0...

Les meir

Fasteaksjonen er i gang

For å hindre spreiing av smitte vil våre innsamlarar i Fasteaksjonen (konfirmantane) ikkje komme på døra. Dette betyr at pengene til åre...

Les meir

No er det to ledige stillingar i Askvoll sokn

Vi har frå snarast ledig to faste stillingar som kantor/organist i 70% og kyrkjegardsarbeidar i 20%. Begge med søknadsfrist 23. mars.

Les meir

Soknerådsmøte 28.01.2021

Soknerådet hadde årets første møte 28. januar 2021. Møtet gjekk føre seg som telefonmøte. På saklista ved inngangen til nytt år sto mellom ...

Les meir

Smittevernreglar

Nye smittevernreglar gjer at gudstenester og aktivitetar i kyrkja ikkje vil gå som normalt dei neste vekene. Begravelsar med maks 50 deltak...

Les meir

Sjå julegudstenesta frå Kvammen kapell her

I år vert julaftangudstenesta frå Kvammen kapell strøyma kl. 14:00. Slik sikrar vi at alle som vil kan følgje gudstenesta julaftan.

Les meir

Julenummeret av kyrkjebladet er no ute

Kyrkjebladet sitt julenummer er i desse dagar levert ut i postkassane. Pga. det spesielle året 2020, har vi ikkje tidlegare dette året kunn...

Les meir

Soknerådsmøte 14.12.2020

Soknerådet hadde årets siste møte 14. desember 2020. Møtet vart sett opp fordi soknerådet måtte fatte vedtak i sak om alternativ løysing...

Les meir

No innfører vi elektronisk førehandspåmelding til gudstenester

Velkommen til gudstenestefeiring i kyrkjene i Askvoll no i advents- og juletida.  Pga. restriksjonar er det no tillete med inntil maksima...

Les meir

Soknerådsmøte 26.11.2020

Soknerådet i Askvoll hadde møte 26. november. Saklista var prega av mange høyringar, når kyrkjelova snart vert oppheva frå årsskiftet. Det ...

Les meir

Nye koronatiltak

Det er igjen innført nye og strengere koronatiltak p.g.a. auka smitte nasjonalt. Regjeringa la sist veke fram nye innstrammingar, og Kyrkje...

Les meir

Automatisk ringeanlegg til Askvoll kyrkje

Vi får snart installert automatisk ringeanlegg og lukeopning i Askvoll kyrkje. Frå byrjinga av november månad er klokka demontert, og vi ka...

Les meir

Nye heimesider for Askvoll sokn

Vi har fått ny heimesideløysing, og arbeider med å bygge opp sidene våre til enda betre enn dei vi hadde før. Dette vil ta noko tid, men vi...

Les meir

Tiltak i høve smitteførebygging

Dei tiltaka vi gjer er førebyggjande, og formålet er å hindre at menneske vert smitta av viruset.

Les meir